Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych poprzez :

  1. Propagowanie i wspieranie innowacyjnych form pracy terapeutycznej, dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z rodzicami i ich dziećmi upośledzonymi umysłowo i z dysfunkcjami narządów ruchu.
  2. Udzielanie wsparcia finansowego instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym w/w działalność.
  3. Organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych form terapeutycznych, adresowanych do dzieci i rodziców
  4. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom posiadającym dzieci specjalnej troski,
    znajdujących  się w trudnej sytuacji finansowej.
  5. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na w/w cele.


Działania określone w pkt. 1-5 realizowane są nieodpłatnie.