Historia :

         Fundacja została  założona z inicjatywy psychologa  Andrzeja Krakowskiego  oraz dziewięciorga innych osób fizycznych, będących łącznie Fundatorami.

Są to : Bożena Chojnowska , Stanisław Graboń , Zbigniew Kieras , Andrzej Krakowski,
             Andrzej Michalczuk , Małgorzata Moczydłowska, Maria Pipczyńska, Krystyna Sziler,
            Marek Szymczyk, Elżbieta Wojszwiłło.


Oświadczenie o założeniu Fundacji zostało złożone przez fundatorów w formie aktu notarialnego
w Kancelarii Notarialnej w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 5 w dniu 31 stycznia 1992 r.
Po opracowaniu i złożeniu statutu, Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
m. st.  Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Rejestrze  Fundacji pod
nr 2916 w dniu 19.08.1992 r.
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica, a terenem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

   Fundacja rozpoczęła praktycznie działalność w IV kw. 1992 r. od pozyskiwania środków finansowych. Były to przede wszystkim darowizny od podmiotów gospodarczych i osób  fizycznych oraz grzywny sądowe.
Zebrane w ten sposób fundusze pozwoliły na zorganizowanie już w sezonie letnim 1993 r. 2-ch turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku Kolonijnym w Cieszynie Drawskim , zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca, dofinansowanie do operacji innego dziecka, sfinansowanie sanatorium, a także zorganizowanie spotkania choinkowego.
   W następnych latach, aż do 2003 r., hojność darczyńców pozwoliła Fundacji na dalsze organizowanie dla dzieci niepełnosprawnych letnich turnusów rehabilitacyjnych, profilaktycznych , integracyjnych, "zielonych szkół" oraz zimowisk. 
   Fundacja rozszerzała także swoją działalność o inne formy pomocy i wspierania dzieci wymagających specjalnej troski jak : zakup sprzętu rehabilitacyjnego, finansowanie dożywiania, zakup leków i książek, organizowanie wycieczek i "spotkań mikołajkowych". 
   Po rozpoczęciu funkcjonowania z dniem 1 stycznia 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja uzyskała wpis pod nr KRS 0000059985 w dniu 14.11.2001 r.
W II półroczu 2003 r., Fundacja podjęła starania o pozyskanie środków i lokalu na organizację warsztatów terapii zajęciowej. Dzięki wydatnej pomocy Prezydenta Miasta Legnicy  i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy oraz determinacji Zarządu, Fundacja  uzyskała lokal do remontu przy ul. Roosevelta 2, który udało się oddać do    użytku na 31 grudnia 2003 r.
W ten sposób Fundacja mogła utworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej i uzyskać środki PFRON na zorganizowanie od początku 2004 r. zajęć rehabilitacyjnych oraz  działań służących  integracji społecznej pierwszej grupy  20 dzieci w czterech pracowniach zajęciowych: technicznej,  plastycznej, informatycznej i gospodarstwa domowego.  
   Uchwałą Zarządu nr 01/05/02 z dnia 17.05.2011 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej  nazwano imieniem Andrzeja Krakowskiego. 
Od 15 grudnia 2010 r. działalność WTZ rozszerzono o grupę ogrodniczą, obejmując opieką łącznie 25 dzieci. 
   W dniu 20 grudnia 2011 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Władze Fundacji :


   Zgromadzenie  Fundatorów

   Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy :
    - powoływanie Rady Fundacji ,
    - zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Fundacji ,
    - wydawanie opinii w sprawach zasadniczych kierunków działania Fundacji .

   W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą :
      Bożena  Chojnowska
         Zbigniew  Kieras
      Andrzej  Michalczuk
      Małgorzata  Moczydłowska
      Maria  Pipczyńska
      Krystyna  Sziler
      Marek  Szymczyk
      Elżbieta  Wojszwiłło


   Rada  Fundacji

    Do Rady Fundacji należy :
      -  wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
      -  zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
      -  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
      -  powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego   członków,
      -  uchwalanie regulaminu działania Fundacji,
      -  ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
      -  ustanawianie organizacji wewnętrznej Fundacji,
      -  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
      -  kontrola i nadzór nad organami Fundacji,
      -  zatwierdzanie w drodze uchwały rocznych sprawozdań finansowych oraz podziału zysku lub pokrycia
         strat.

Skład Rady Fundacji

Barbara  Chmielowska  -   Przewodnicząca Rady
Bożena  Zakowicz          -   Członek  Rady
Marek  Szymczyk           -   Członek  Rady  ( Członek Zgromadzenia Fundatorów )
Franciszek  Wilk            -   Członek  Rady 


Zarząd

    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

    W skład Zarządu wchodzą:

Przewodniczący

Andrzej Michalczuk - Członek Zgromadzenia Fundatorów, inżynier elektroenergetyk,
                                        absolwent Politechniki Wrocławskiej, długoletni pracownik
                                        Zakładu Energetycznego Legnica, obecnie Tauron Dystrybucja S.A.

Sekretarz

Joanna Pawlik - ekonomistka , absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
                              wieloletnia pracownica Zakładu Energetycznego Legnica, obecnie
                              Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. we Wrocławiu.   

Skarbnik

Stanisław Graboń - Członek Zgromadzenia Fundatorów, ekonomista, ukończył wydział Handlu na
                                 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studium
                                   Podyplomowe Organizacji i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej
                                   we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością
                                   na Politechnice Wrocławskiej. Emeryt .